สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0

105191 Physics Laboratory 1 

รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

 

 

เอกสารที่ต้องอ่าน 1. 

เอกสารที่ต้องอ่าน 2. 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 1 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 2 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 3 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 4 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 5 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 6 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 7 

โจทย์คําถามชุดนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในกลุ่มเรียนที่ 8 

 

วิธีใช้เครื่องคิดเลข Casio fx-350MS หาค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random error)
 

กระดาษกราฟ 

 

การทดลอง ห้อง เอกสาร
Lab 1 เรื่อง การหาความหนาแน่นของเหรัยญ 1 บาท F10301
Lab 2 เรื่อง ความเร่งของรถที่ถูกดึง F10302
Lab 3 เรื่อง ช่วงเวลาตอบสนองของนักศึกษา F10303
Lab 4 เรื่อง ค่าคงตัวของสปริง F10304
Lab 5 เรื่อง อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ง F10305
Lab 6 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว F10306
Lab 7 เรื่อง อัตราเร็วเฉลี่ยการเดินของนักศึกษา F10307
Lab 8 เรื่อง การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล F10308

 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการ

Download >> ใบลา.pdf