สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1/2563 ฟิสิกส์ (105105)

  <<   105105 ฟิสิกส์  >>

                                                   

 
อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล

บทนำ: ภาพรวม ปริมาณพื้นฐานและอนุพัทธ์ เวกเตอร์  การเคลื่อนที่ และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   การเคลื่อนที่ และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งานและพลังงาน  อุณหภูมิและความร้อน  สถิตศาสตร์ของของไหล  พลศาสตร์ของของไหล  คลื่น เสียง  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  รังสี

ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ประกาศ ***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในที่ผู้สอนกำหนด ****

คะแนน คะแนนการบ้าน และ คะแนน QUIZ
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล