สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3/2562 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (105192)

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร. สุกัญญา  เตชะไตรภพ

Share

 

 

 

 

 ประกาศ 

 

 

1. คำชี้แจงรายวิชา 105192 => 

2. Rubricรายวิชา 105192 => 

หัวข้อปฎิบัติการ เอกสารดาวน์โหลด ห้องเรียน
Lab.1 สนามไฟฟ้า F10309
Lab. 2 วงจรไฟฟ้าและกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ F10310
Lab. 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC F10311
Lab. 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC F10312
Lab. 5 การเลี้ยวเบน F10313
Lab. 6 การแทรกสอด F10314
Lab. 7 การโพลาไรซ์ F10315
Lab. 8 ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก F10316

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์