สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2/2562 ฟิสิกส์ 2 (105102)

<<  ภาคการศึกษา  2/2562

อาจารย์ผู้ประสานงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

  ประชาสัมพันธ์
 
   

ประกาศ !!! คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 105102 ฟิสิกส์2  => 

 

 แบบฝึกหัดก่อนสอบปลายภาค => 

 สูตรสำหรับสอบปลายภาค => 

 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
105102 - 1 
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล

 

105102 - 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
 
105102 - 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

 

105102 - 1 
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 

105102 - 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ

 

- HW.1 (02/12/2562) 

 

105102 - 1 
อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน
 

 

หัวข้อเรื่อง อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

 

         

การบ้านชุดที่1 บทที่1  

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  
           

การบ้านชุดที่2 บทที่2  

 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
           

การบ้านชุดที่3 บทที่3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์
           

 

การบ้านชุดที่4 บทที่4 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
           

การบ้านชุดที่5 บทที่5 

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  
           

การบ้านชุดที่6 บทที่6 

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน
           

การบ้านชุดที่7 บทที่7 

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •  
           

การบ้านชุดที่8 บทที่8