สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105102 (ฟิสิกส์ 2) 1/2562

<<  ภาคการศึกษา  1/2562  >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

 ายละเอียด รายวิชา 105102 ฟิสิกส์ 2 

 

 สูตรที่ใช้ในการสอบปลายภาค 1/2562   7/10/2562

 

ประกาศ ***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ***

 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

 15/10/2562

 

หัวข้อเรื่อง เอกสาร อ.ดร.สุกัญญา การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

บทที่ 1 

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

การบ้านครั้งที่1 บทที่1   กำหนดส่ง 1/8/62

การบ้านครั้งที่2 บทที่1   กำหนดส่ง 5/8/62

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  
 

Lecture 4

Lecture 5

Lecture 6

การบ้านครั้งที่3 บทที่2   กำหนดส่ง 13/8/62

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 

Lecture 7

Lecture 8

Lecture 9

การบ้านครั้งที่4 บทที่3   กำหนดส่ง 19/8/62

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์
 

Lecture 10

 

การบ้านครั้งที่5 บทที่4   กำหนดส่ง 26/8/62

 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 

Lecture 11

Lecture 12

Lecture 13

การบ้านครั้งที่6 บทที่5   กำหนดส่ง 18/9/62

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  
 

Lecture 14

การบ้านครั้งที่7 บทที่6   กำหนดส่ง 8/10/62

การบ้านครั้งที่8 บทที่6   กำหนดส่ง 10/10/62

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน
 

Lecture 15

Lecture 16

การบ้านครั้งที่9 บทที่8   กำหนดส่ง 10/10/62

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •  
 

Lecture 17

การบ้านครั้งที่10 บทที่8   กำหนดส่ง 11/10/62