สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (105192) 3/2561

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร. สุกัญญา  เตชะไตรภพ

Share

 

 

 

 

 ประกาศ 

 

 

1. คำชี้แจงรายวิชา 105192 => 

2. Rubricรายวิชา 105192 English => 

3. Rubricรายวิชา 105192 Thai => 

4. แบบฟอร์มขอชดเชยปฏิบัติการ  =>  

หัวข้อปฎิบัติการ เอกสารดาวน์โหลด V.Thai เอกสารดาวน์โหลด V.Eng
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab. 2 วงจรไฟฟ้าและกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab. 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab. 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab. 5 การเลี้ยวเบน
Lab. 6 การแทรกสอด
Lab. 7 การโพลาไรซ์
Lab. 8 ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก
 

ตรวจสอบรายชื่อ และตารางการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ 2