สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มนุษย์และเทคโนโลยี (105113) 3/2561

<<  ภาคการศึกษาที่ 3 /2561

ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์สสารและพลังงานความสำคัญของแหล่งพลังงานและวิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ำ การขุดเจาะหาแก๊สและน้ำมัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจำวัน เคมีกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคสมัยต่างๆ
 
อาจารย์ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 
 
เนื้อหารายวิชา

 

บทที่ รายละเอียด  slide handout
1 มนุษย์และเทคโนโลยี : สังคมในยุคต่างๆ    
2 สังคมยุคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง    
3 พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
4 พลังงานทางเลือก

 

 
5

LED And Laser

 

 
6 Light    
7 midterm - -
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
9 Materials Technology    
10 BioTechnology