สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ทั่วไป (105103) 3/2561

<<  ภาคการศึกษาที่ 3 /2561 >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
 

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

ประกาศ ***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ****
กลุ่ม คะแนน

กลุ่ม 1

อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

  25/6/2562 (HW.3)

กลุ่ม 2

อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
  24/6/2562

กลุ่ม 3

( FOR INTERNATIONAL PROGRAM (AGRICUL))

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
 

 

 

หัวข้อเรื่อง

เอกสารการเรียน การบ้าน
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน

1.1 

1.2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง
5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด
6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า