สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ 2 (105102) 3/2561

<<  ภาคการศึกษา  3/2561

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 

 

 ประกาศ !!!! นักศึกษาที่ส่งการบ้าน หรือ QUIZ กรุณาติด BARCODE ด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนครั้งนั้น!!!!

สามารถติดต่อทำ BARCODE ได้ที่ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
105102
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

 

105102
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว
 
105102 
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 

105102
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
 

105102

( FOR INTERNATIONAL PROGRAM (ENG))
Dr.Christoph Herold

 

 

หัวข้อเรื่อง อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์ อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

Lecture 1 

Lecture 2 

 

 

 

บทที่ 1 

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
   

 

 

บทที่ 2 

 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
   

 

 

บทที่ 3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์
   

 

 

บทที่4

 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
   

 

 

บทที่ 5

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
   

 

 

บทที่ 6

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน
   

 

 

บทที่ 7

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
   

 

 

บทที่ 8