สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

 

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ
 
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
 
อีเมล : sirichok@sut.ac.th
 
โทร. 4141  แฟกซ์. 4140
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : santimaensiri@sut.ac.th
โทร. 4005,4597  แฟกซ์. 4017,4185
Prof. Dr.Yupeng Yan
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : yupeng@sut.ac.th
โทร. 4289  แฟกซ์. 4651
Prof. Dr.Joewono Widjaja
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
อีเมล : widjaja@sut.ac.th
โทร. 4194  แฟกซ์. 4651
รศ. ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : pmanyum@sut.ac.th
โทร. 4186  แฟกซ์. 4651
รศ. ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : py.song@sut.ac.th
โทร. 4614  แฟกซ์. 4651
รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : saroj@sut.ac.th
โทร. 3261,4619  แฟกซ์. 3260
รศ. ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : pairor@sut.ac.th
โทร. 4621  แฟกซ์. 4651
รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : sirichok@sut.ac.th
โทร. 4538  แฟกซ์. 4140
ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : kobdaj@sut.ac.th
โทร. 4618  แฟกซ์. 4651
ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : worawat@sut.ac.th
โทร. 4186,4291  แฟกซ์. 4185
ผศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : panomsak@sut.ac.th
โทร. 4544  แฟกซ์. 4651
ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : ayut@sut.ac.th
โทร. 4271  แฟกซ์. 4185
Assist.Prof.Dr.Michael F.Smith
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : mfsmith@g.sut.ac.th
โทร. 4341  แฟกซ์. 4651
อ. ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nuanwan@sut.ac.th
โทร. 4293,4458  แฟกซ์. 4651
อ. ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : tsukanya@sut.ac.th
โทร. 4643  แฟกซ์. 4651
อ. ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : warintorn.s@sut.ac.th
โทร. 4738  แฟกซ์. 4651
 
อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : w.nuansing@g.sut.ac.th
โทร. 4557  แฟกซ์. 4651
อ. ดร.วิทวัส แสนรังค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : wittawatsr@g.sut.ac.th
โทร. 4472  แฟกซ์. 4651
อ. ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pchainakun@sut.ac.th
โทร. 4773  แฟกซ์. 4651
 
Dr.Christoph Herold
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : herold@g.sut.ac.th
โทร. 4418  แฟกซ์. 4185
อ. ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : ittipon@sut.ac.th
โทร.   แฟกซ์.