สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phenkhae@sut.ac.th
โทร. 4319  แฟกซ์. 4651