สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (2/2561)

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร. สุกัญญา  เตชะไตรภพ

Share

 

 

 

 

 ประกาศ 

ให้นักศึกษาที่ลาสอบปลายภาครายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 มาทำการสอบย้อนหลัง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้องสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2

 

 

1. คำชี้แจงรายวิชา 105192 => 

2. Rubricรายวิชา 105192 => 

หัวข้อปฎิบัติการ เอกสารดาวน์โหลด
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab. 2 วงจรไฟฟ้าและกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab. 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab. 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab. 5 การเลี้ยวเบน
Lab. 6 การแทรกสอด
Lab. 7 การโพลาไรซ์
Lab. 8 ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก