สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ 2 (105102) 2/2561

<<  ภาคการศึกษา  2/2561

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 

 

ประชาสัมพันธ์
 

 แบบฝึกหัดก่อนสอบกลางภาค => 

 เฉลยแบบฝึกหัดก่อนสอบกลางภาค => 

สูตรที่จำเป็นในการสอบกลางภาค =>

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>


 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 

105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
 
105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
 14/1/2562
105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล
 28/12/2561
105102 - 1 
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
 

 

 

หัวข้อเรื่อง
อ.ดร.วรินทร
รศ.ดร.พวงรัตน์ อ.ดร.สุกัญญา อ.ดร.เพิ่มวัย รศ.ดร.ประพันธ์ การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

 

 

เอกสาร 1

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 1.1

Lecture 1.2

 

การบ้านชุดที่1 บทที่1  

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  
   

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 2

 

การบ้านชุดที่2 บทที่2  

 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
   

Lecture 7

Lecture 8

Lecture 3

Lecture 4

 

การบ้านชุดที่3 บทที่3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์
   

Lecture 9

Lecture 10

   

 

การบ้านชุดที่4 บทที่4 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
   

 

   

 

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  
   

 

   

 

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน
   

 

   

 

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •