สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ 2 (105102) 2/2561

<<  ภาคการศึกษา  2/2561  >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, superconductivity, light wave, microwave wave guide, fiber optics and applications in communication, atom, molecule, nucleus, quark, lepton and Big Bang

 

  ประชาสัมพันธ์
 
 

ประกาศ !!! คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 105102 ฟิสิกส์2  => 

 

 แบบฝึกหัดก่อนสอบปลายภาค => 

 สูตรสำหรับสอบปลายภาค => 


 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 

105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
 
105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ

 26/2/2562

***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ก่อน เวลา 12.00 น.****

105102 - 1
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล

 25/2/2562

***นักศึกษาที่ต้องการแก้ไขคะแนนให้ดำเนินการภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ก่อน เวลา 12.00 น.****

105102 - 1 
อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
 5/3/2562

 

 

หัวข้อเรื่อง
อ.ดร.วรินทร
รศ.ดร.พวงรัตน์ อ.ดร.สุกัญญา อ.ดร.เพิ่มวัย รศ.ดร.ประพันธ์ การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

 

 

เอกสาร 1

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 1.1

Lecture 1.2

 

การบ้านชุดที่1 บทที่1  

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  
   

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 2

 

การบ้านชุดที่2 บทที่2  

 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
   

Lecture 7

Lecture 8

Lecture 3

Lecture 4

 

การบ้านชุดที่3 บทที่3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์
   

Lecture 9

Lecture 10

   

 

การบ้านชุดที่4 บทที่4 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
   

เอกสาร 2

Lecture 11

Lecture 12

Lecture 5

 

การบ้านชุดที่5 บทที่5 

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  
   

Lecture 13

Lecture 6

 

การบ้านชุดที่6 บทที่6 

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน
   

Lecture 14

Lecture 7

 

การบ้านชุดที่7 บทที่7 

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •  
   

Lecture 15

Lecture 8

 

การบ้านชุดที่8 บทที่8