สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105101 ฟิสิกส์ 1

<<   ภาคการศึกษาที่ 2/2561   >>

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร.วิทวัส แสนรังค์

E-mail : wittawatsr@g.sut.ac.th

ในรายวิชา 105101Physics I มีหัวข้อเรื่องดังนี้ การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียงการไหลของของไหล  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************  แจ้งนักศึกษาที่มาขอสอบกลางภาคย้อนหลัง สามารถเข้าไปดูคะแนนสอบได้ในระบบ reg ของตนเองน่ะครับ  ****************
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 สูตรที่จำเป็นในการสอบกลางภาค =>

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>

 


 

รหัสวิชา คะแนน

105101-1 กลุ่ม 1

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
 

105101-2 กลุ่ม 2

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์

 18/2/2562

105101-2 กลุ่ม 3

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว
 1/3/2562

105101-2 กลุ่ม 4

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล

 

105101-3 กลุ่ม 5

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
 

เช็คชื่อ -  26/2/2562

Homework - 

QUIZ - 

Paticipation - 

 

105101-3 กลุ่ม 6

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
 21/2/2562

105101-3 กลุ่ม 7

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว

 1/3/2562

105101-2 กลุ่ม 8

อาจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
 

105101-2 กลุ่ม 9

( FOR INTERNATIONAL PROGRAM)
Assistant Professor Dr.Michael F.Smith
 

 

 

หัวข้อเรื่อง เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน 2/2561

1. การเคลื่อนที่

 • ปริมาณทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 • การเคลื่อนที่ในสองมิติ

 

slide >> 

book>> 

 

2. แรงและกฏของนิวตัน

 • แรง
 • กฏของนิวตัน

 

 

 

3. งานและพลังงาน

 • งาน
 • พลังงาน

 

 

 

4. ระบบอนุภาค โมเมนตัมและการชน

 • ระบบอนุภาคโมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม
  การชน
 
 

 

5. การเคลื่อนที่แบบหมุน

 • วัตถุแข็งแกร็งหมุนรอบแกนตรึง
 • โมเมนต์ความเฉื่อย
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

 

 

6. การแกว่งกวัด

 • การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ

 

 

7. สมบัติทั่วไปของคลื่นกล

 • คลื่นและชนิดของคลื่น
 • คลื่นนิ่ง

 

8. คลื่นเสียง

 • คลื่นเสียง
 • การได้ยิน

 

9. สถิตศาสตร์ของไหล

 • สถิตศาสตร์ของของไหล
 • แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด

10. พลศาสตร์ของไหล

 • สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
 • การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี