สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105113 มนุษย์และเทคโนโลยี 1/2561

<<  ภาคการศึกษาที่ 1 /2561  >>

ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์สสารและพลังงานความสำคัญของแหล่งพลังงานและวิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ำ การขุดเจาะหาแก๊สและน้ำมัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจำวัน เคมีกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคสมัยต่างๆ
 
อาจารย์ผู้ประสานงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 
 
เนื้อหารายวิชา

 

บทที่ รายละเอียด  slide handout
1 มนุษย์และเทคโนโลยี : สังคมในยุคต่างๆ  
2 สังคมยุคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง  
3 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4 พลังงานทางเลือก

 
5

LED And Laser

 

 

 
6 Light  
7 midterm - -
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 Materials Technology  
10 BioTechnology