สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1/2561

1/2561

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

 

  

คะแนนการบ้านและคะแนน QUIZ
 
รายการ HOMEWORK and QUIZ

กลุ่มที่ 1 : รศ.ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

 คะแนนเก็บ การบ้านครั้งที่ 1 ==>  31/10/2561