สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105103 GENERAL PHYSICS (2/2560)

<< ภาคการศึกษาที่ 2 /2560 >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
 
คะแนนการบ้านและทดสอบก่อนเรียน  7/03/2561 
 

หัวข้อเรื่อง

เอกสารการเรียน    การบ้าน
 
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน

 

HW 1 

HW 2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง

HW 4.1 

HW 4.2 

5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด HW 5 
6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า