สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ 2 (105102) 2/2560

     <<  ภาคการศึกษา  2/2560 >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

 

ประชาสัมพันธ์
 

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค เทอม 2/2560   

 

 สูตรที่จำเป็นในการสอบกลางภาค =>

 

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค เทอม 2/2561

1. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาค=> 

2. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาค=> 

 ตัวอย่างโจทย์=> 

3.  ตัวอย่างแบบทดสอบ รหัสวิชา 105102 ชื่อวิชา PHYSICS II => 

                   ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ 

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์2 
ทุกคน
 
นักศึกษาที่เข้าสอบรายวิชาดังกล่าว สามารถนำเครื่องคิดเลขรุ่น casio fx-350ms เข้าไปในห้องสอบได้ โดยทางอาจารย์มีสูตรที่จำเป็นต้องใช้ให้
ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปฏิบัติการที่ 1-8 
 
อ.ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ 
 


 

รายการ คะแนนการบ้าน และคะแนน QUIZ
sec.1 อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์  26/2/2561
sec.2 อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ  26/2/2561
sec.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
   25/2/2561 
sec.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ    8/3/2561 
sec.5 อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์    8/3/2561 

นักศึกษาที่เรียน วิชาฟิสิกส์กลุ่ม 4 และ กลุ่ม 5 หากคะแนนการบ้าน หรือ คะแนน QUIZ ไม่ขึ้น ให้นักศึกษา ส่ง E-mail มาที่ => chobngan.a@gmail.com

โดย แจ้ง ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา และ คะแนนการบ้านหรือ คะแนน QUIZ ที่ไม่ขึ้นครับ

 

หัวข้อเรื่อง อ.ดร.สุกัญญา อ.ดร.สาโรช รศ.ดร.พวงรัตน์ การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์
CH 1 CH 1

Lecture สัปดาห์ที่ 1 

Lecture สัปดาห์ที่ 2 

Lecture สัปดาห์ที่ 3 

Lecture สัปดาห์ที่ 4 

การบ้านชุดที่1 บทที่1  

การบ้านชุดที่2 บทที่1 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  
CH 2

 

CH 2

 

Lecture 19/12/2560 

Lecture 20-21/12/2560 

Lecture 26/12/2560 

Lecture 27/12/2560 

การบ้านชุดที่3 บทที่2 

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
CH 3

CH 3

 ต่อ 
CH 3 การบ้านชุดที่4 บทที่3 

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์

CH 4

  ต่อ  

  ต่อ  

 

CH 4

ต่อ 

CH 4

คำตอบการบ้านสัปดาห์ที่3-5

 

 

การบ้านชุดที่5 บทที่4 

 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

CH5-1  

CH5-2  
CH5-3  
CH5-4  
 
เพิ่มเติมบทที่5 
 

CH 5

CH โซลินอยด์ 

Lecture Electromagnetic induction  

Lecture กฏของฟาราเดย์ 

Lecture RLC 

Lecture วงจรอนุกรมกระแสสลับ RLC 


การบ้านชุดที่6 บทที่5 

การบ้านชุดที่7 บทที่5 

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  

CH6-1  

CH6-2 

CH6-3 

CH6-4 

 

CH 6

Lecture แสง 

Lecture แสง2 

Lecture Diffraction 

การบ้านชุดที่8 บทที่6 

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน

CH7 

ต่อ 

CH 7

ต่อ  

 

การบ้านชุดที่9 บทที่ 7 

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •  
CH8  CH 8     

9. อะตอมและโมเลกุล

 • อะตอมไฮโครเจน
       
10. โครงสร้างอะตอม        

11. นิวเคลียสและพลังงานนิวเคลียร์

 • นิวเคลียส
 • การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 • พลังงานนิวเคลียร์
       

 

 

 20/12/2560