สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105101 ฟิสิกส์ 1

<<  ภาคการศึกษาที่ 2/2560 >>

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์

ในรายวิชา 105101Physics I มีหัวข้อเรื่องดังนี้ การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียงการไหลของของไหล  

 

ประชาสัมพันธ์

 สูตรที่จำเป็นในการสอบกลางภาค =>

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>

 

ประกาศ!!!

คะแนนข้อเขียนสอบกลางภาค รายวิชา 105101 ฟิสิกส์1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 =>     

ประกาศ!!!

การตรวจสอบและอุทธรณ์คะแนนสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 1 ภาค 2/2560 => 

 

 
รหัสวิชา อาจารย์ คะแนน

105101-1 กลุ่ม 1

105101-2 กลุ่ม 1

อ.ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์  21/2/2561

105101-2 กลุ่ม 2

105101-3 กลุ่ม 3

อ.ดร.วิทวัส  แสนรังค์

 ไฟล์ที่1

 ไฟล์ที่2

 ไฟล์ที่3

 คะแนนการบ้าน

 27/02/2561

105101-2 กลุ่ม 3

105101-3 กลุ่ม 4

อ.ดร.วิวัฒน์  นวลสิงห์   27/02/2561
105101-3 กลุ่ม 1 ผศ.ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์  8/03/2561
105101-3 กลุ่ม 2 อ.ดร.สุกฤษฎิ์  สุขสมบัตร   28/2/2560
 
หัวข้อเรื่อง เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน 2/2560

1. การเคลื่อนที่

 • ปริมาณทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 • การเคลื่อนที่ในสองมิติ

 

slide >> 

book>> 

 

2. แรงและกฏของนิวตัน

 • แรง
 • กฏของนิวตัน

 

 

 

3. งานและพลังงาน

 • งาน
 • พลังงาน

 

 

 

4. ระบบอนุภาค โมเมนตัมและการชน

 • ระบบอนุภาคโมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม
  การชน
 
 

 

5. การเคลื่อนที่แบบหมุน

 • วัตถุแข็งแกร็งหมุนรอบแกนตรึง
 • โมเมนต์ความเฉื่อย
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

 

 

6. การแกว่งกวัด

 • การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ

 

 

7. สมบัติทั่วไปของคลื่นกล

 • คลื่นและชนิดของคลื่น
 • คลื่นนิ่ง

 

8. คลื่นเสียง

 • คลื่นเสียง
 • การได้ยิน

 

9. สถิตศาสตร์ของไหล

 • สถิตศาสตร์ของของไหล
 • แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด

10. พลศาสตร์ของไหล

 • สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
 • การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี