สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)