สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
หลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ที่มีความพร้อมในการทํางานวิจัยและพัฒนา มีทักษะและความสามารถระดับสูง ในการเชื่อมโยงความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัย สนับสนุนภาคการผลิต โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระตามความเชี่ยวชาญได้ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Free track counters