สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)