สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
"หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ที่มีความพร้อมในการทํางานวิจัยและพัฒนา มีทักษะและความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม รวมทั้งสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระตามความเชี่ยวชาญได้ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Free track counters