สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ด. (ฟิสิกส์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ที่มีความพร้อมในการทํางานวิจัยและพัฒนามีทักษะและความสามารถระดับสูงของนักฟิสิกส์ในการเชื่อมโยงความรู้ด้านฟิสิกส์ โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Free track counters