สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.ม.(ฟิสิกส์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถของนักฟิสิกส์ ในการเชื่อมโยงความรู้ด้านฟิสิกส์ โดยพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Free track counters