สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วท.บ. (ฟิสิกส์) 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
ปรัชญาของหลักสูตร
 
“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะของนักฟิสิกส์ในสายงานที่เหมาะสมกับตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในสังคม และสนใจใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ”
 
 
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
 
TQF3_105107 TQF3_105108 TQF3_105111 TQF3_105196 TQF3_105201
TQF3_105211 TQF3_105212 TQF3_105213 TQF3_105214 TQF3_105215
TQF3_105221 TQF3_105261 TQF3_105321    
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

Free track counters