สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105103 GENERAL PHYSICS (1/2560)

<< ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 >>

 

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ตาม Link ดังนี้ http://science.sut.ac.th/physics/physicslab/schedule.php?lab=lab3&sec=1

 คำชี้แจงรายวิชา 105193 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป => 

 

หัวข้อเรื่อง

เอกสารการเรียน    การบ้าน
 
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน

 

HW 1 

HW 2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง HW 4 
5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด  
6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า  

คะแนน QUIZ
กลุ่ม คะแนน
กลุ่ม 1 อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ