สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 105191: รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 105192: อ.ดร.สุกัญญา  เตชะไตรภพ

 

 ซ้อมสอบ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

ประกาศปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 105191!!!           

FOR INTERNATIONAL PROGRAM          

Error analysis file

Rules and regulation

- lab homework due on Wed 6th, 2017 in class       

1."บทนำสู่การทดลอง"เอกสารประกอบการเรียน 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (2/2560) =>    

2. การบ้าน (ให้นักศึกษานำมาส่งในวันเรียนแล็ป 0) 

3. คำชี้แจงในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

 

 หมายเหตุ 

จงอ่าน “บทนำสู่การทดลอง” แล้วทำการบ้าน (ส่งต้นชั่วโมงแรกของปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ที่เรียน)

 

ประกาศปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 105192!!!

1. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชา 105192       

2. เกณฑ์การให้คะแนนใบรายงานปฏิบัติการ      

3. ใบขอลาเรียนปฏิบัติการ      

4. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ  

ปฏิบัติการ Flie
LAB0 Electrostatic
LAB1 สนามไฟฟ้า
LAB2 Kricroff
LAB3 ไฟฟ้ากระแสตรง
LAB4 RLC
LAB5 เลี้ยวเบน
LAB6 แทรกสอด
LAB7 โพลาไรซ์
LAB8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก