สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1/2560)

อาจารย์ผู้ประสานงาน: รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ

ประกาศ!!!

1."บทนำสู่การทดลอง"เอกสารประกอบการเรียน 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1/2560) =>

2.การบ้าน=>

***คำชี้แจงการเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (105191)***

 หมายเหตุ 

จงอ่าน “บทนำสู่การทดลอง” แล้วทำการบ้าน (ส่งต้นชั่วโมงแรกของปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ที่เรียน)