สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105101 ฟิสิกส์ 1

<<  ภาคการศึกษาที่ 1/2560  >>

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ

 

                                           

ในรายวิชา 105101Physics I มีหัวข้อเรื่องดังนี้ การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียงการไหลของของไหล  


 

คะแนนสอบ กลางภาค

ประกาศ!!!

คะแนนสอบ กลางภาค รายวิชา ฟิสิกส์1 =>

 

ประกาศ!!!

1."บทนำสู่การทดลอง"เอกสารประกอบการเรียน 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1/2560) =>

2.การบ้าน=>

3.ข้อสอบให้ซ้อมทำก่อนสอบจริง 105191

 

***คำชี้แจงการเรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (105191)***

 หมายเหตุ 

จงอ่าน “บทนำสู่การทดลอง” แล้วทำการบ้าน (ส่งต้นชั่วโมงแรกของปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ที่เรียน)

การบ้านรายวิชา 105101 ครั้งที่ 1 (Hand in lab)

การบ้านรายวิชา 105101 ครั้งที่ 2 (Hand in class) 

 

เฉลยการบ้านรายวิชา 105101 ครั้งที่ 1 


 


การบ้านและ QUIZ

กลุ่มเรียน คะแนน
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.วรศม กุนทีกาญจน์      
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ 
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ 
กลุ่มที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ 
กลุ่มที่ 5 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 
กลุ่มที่ 6 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ    
อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 

ประชาสัมพันธ์

 สูตรที่จำเป็นในการสอบมิดเทอม =>

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>

 

 

หัวข้อเรื่อง Sec3 อ.ดร.สาโรช เอกสารประกอบการเรียน การบ้าน 1/2560

1. การเคลื่อนที่

 • ปริมาณทางฟิสิกส์
 • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
 • การเคลื่อนที่ในสองมิติ

 

1.Lecture1

2.Lecture1-2

slide >> 

book>> 

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

กลุ่ม อาจารย์สาโรช 

 

 

2. แรงและกฏของนิวตัน

 • แรง
 • กฏของนิวตัน

 

3.Lecture2

 

 

3. งานและพลังงาน

 • งาน
 • พลังงาน

 

4.Lecture3

 

 

4. ระบบอนุภาค โมเมนตัมและการชน

 • ระบบอนุภาคโมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม
  การชน
 
 

5.Lecture4

6.Lecture4-2

 

5. การเคลื่อนที่แบบหมุน

 • วัตถุแข็งแกร็งหมุนรอบแกนตรึง
 • โมเมนต์ความเฉื่อย
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

 

7.Lecture5.1

8.Lecture5.2

 

6. การแกว่งกวัด

 • การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว
 • การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ

 

9.Lecture6

 

7. สมบัติทั่วไปของคลื่นกล

 • คลื่นและชนิดของคลื่น
 • คลื่นนิ่ง

 

10.Lecture7

8. คลื่นเสียง

 • คลื่นเสียง
 • การได้ยิน

 

11.Lecture8

9. สถิตศาสตร์ของไหล

 • สถิตศาสตร์ของของไหล
 • แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด
12.Lecture9

10. พลศาสตร์ของไหล

 • สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
 • การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
ตัวอย่างแบบทดสอบ