สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฟิสิกส์ 2 (105102) 3/2559

 

 <<  ภาคการศึกษา  3/2559  >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : รศ.ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ

สนาม ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส ควาร์ก เลปตอน และบิกแบง

กลุ่มเรียน คะแนนการบ้านและQuiz
1 อาจารย์ ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ 19/06/2560
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ  
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล  
4 อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์   15/06/2560
5 อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์

 

 

ประชาสัมพันธ์

 สูตรที่จำเป็นในการสอบกลางภาค =>

ตัวอย่างโจทย์=>  แบบฝึกหัด 1    

                          แบบฝึกหัด 2           

                          แบบฝึกหัด 3

                          แบบฝึกหัด 4          

                          แบบฝึกหัด 5

 คะแนนสอบกลางภาค รายวิชา105102=>   

กราฟกระจายคะแนนสอบกลางภาค รายวิชา105102    

 

สูตรที่จำเป็นในการสอบปลายภาค =>

1. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาค=> 

2. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาค=> 

 ตัวอย่างโจทย์=> 

**************************************************************************************

3. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาครายวิชา 105192 => 

4. ตัวอย่างแบบฝึกหัดปลายภาครายวิชา 105192 => 

 

 

หัวข้อเรื่อง อ.ดร.สุกัญญา รศ.ดร.ประพันธ์ รศ.ดร.ประยูร อ.ดร.สาโรช อ.ดร.วรินทร การบ้าน

1. สนามไฟฟ้า : กฏของคูลอมป์และกฏของเกาส์

 • กฏของคูลอมป์
 • กฏของเกาส์

1.

2.

3.

แบบฝึกหัด

 

 

1.

 

 

2. พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า

 • พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า
 • ความจุไฟฟ้า
 •  

 

1.

 
 

2.1 

2.2 

   

3. กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

   

4. สนามแม่เหล็ก:กฎของบิโอต์-ซาวารต์และแอมแปร์

 • กฏของบิโอต์-ซาวารต์
 • กฏของแอมแปร์

 

 

   

 

 

 

5. ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ความเนี่ยวนำไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

แบบฝึกหัด

 

 

 

 

5.1 

5.2 

 


 

6. การแทรกสอดของคลื่นแสง

 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจาก 2 แหล่ง
 • การแทรกสอดของคลื่นแสงจากหลายแหล่ง
 •  

แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 

7. การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซซัน

 • การเลี้ยวเบน
 • โพลาไรเซซัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

 

10 

 

 

 

8. ทฤษฏีควอนตัมเบื้องต้น

 • ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น
 •  
แบบฝึกหัด

 

11 

   

9. อะตอมและโมเลกุล

 • อะตอมไฮโครเจน
           
10. โครงสร้างอะตอม            

11. นิวเคลียสและพลังงานนิวเคลียร์

 • นิวเคลียส
 • การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
 • พลังงานนิวเคลียร์