สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105103 GENERAL PHYSICS (3/2559)

<< ภาคการศึกษาที่ 3 /2559 >>

อาจารย์ผู้ประสานงาน : อ.ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่

เนื้อหารายวิชา

การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม

การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง  กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า
 คะแนนสอบกลางภาค รายวิชา105103 =>

หัวข้อเรื่อง

เอกสารการเรียน    การบ้าน
 
1. การเคลื่อนที่ ใน 1 มิติ , ใน 2 มิติ ,แรง และกฎของนิวตัน

 

HW 1 

HW 2 

2. การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุม
3. การแกว่งกวัด ศักย์ยืดหยุ่น
4. คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง คลื่นเสียง อัตราเร็วคลื่น คลื่นนิ่ง HW 4 
5. กลศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว แรงต้านที่ขึ้นกับความเร็ว ความหนืด  
6. สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า  
คะแนน QUIZ
กลุ่ม คะแนน
กลุ่ม 1  อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
กลุ่ม 2  อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ 22/06/2560