สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3/2559

3/2559

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยำ

 

          คลินิคฟิสิกส์ เปิดทุกวันทำการ เวลา 12.00-13.00น. ที่ห้อง B1139 (อาคารเรียนรวม 1)

 

คะแนนการบ้านและคะแนน QUIZ
 
รายการ HOMEWORK and QUIZ

กลุ่มที่ 1 

 30/06/2560