สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในรูปแบบโปสเตอร์ สาขา Biopharmaceutical Sciences (BP) เรื่อง “THE EFFECTS OF RED KWAO KRUE (Butea superba Roxb.) EXTRACT ON REPRODUCTIVE SYSTEM OF MALE MICE” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2556 (การประชุม 100 ปีเภสัชฯ สู่ศตวรรษใหม่แห่งการวิจัย ครั้งที่ 30) ณ. ห้องประชุมตั้ว พลานุกรม (702) ชั้น 7 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557