สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดี กับ  นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในรูปแบบโปสเตอร์ สาขา ฺBiopharmaceutical Sciences (BP) เรื่อง “THE EFFECTS OF RED KWAO KRUE (Butea superba Roxb.) EXTRACT ON REPRODUCTIVE SYSTEM OF MALE MICE” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในการประชุม 100 ปีเภสัชฯ สู่ศตวรรษใหม่แห่งการวิจัย ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 30) ณ. ห้องประชุมตั้ว พลานุกรม (702) ชั้น 7 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557