สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        1.   รหัสและชื่อหลักสูตร

     1.1 ชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

     1.2 ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

              หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบัณฑิต

             ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

             ชื่อย่อ      วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)

2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต

             ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

             ชื่อย่อ       วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     ระดับมหาบัณฑิต

        3.1.1 แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

        3.1.2 แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด ต่าง ๆ และวิทยานิพนธ์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

     ระดับดุษฎีบัณฑิต

        3.2.1 แบบ 1.1 การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาแต่สาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้ โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

       3.2.2 แบบ 2.1 เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

       3.2.3 แบบ 2.2 เน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

     4.  รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

 4.1.1 รูปแบบ

                       หลักสูตรระดับปริญญาโท

- แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี

- แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี

4.1.2 ภาษาที่ใช้

           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.2 รูปแบบของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

4.2.1 รูปแบบ

            หลักสูตรระดับปริญญาเอก

                   - แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี

                   - แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี

                   - แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี

4.2.2 ภาษาที่ใช้

         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

5.        อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)    งานวิชาการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม กอง ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเวชศาสตร์ หรือองค์กรทางวิทยาศาสตร์

2)    นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

3)    งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์

4)    งานทางวรรณกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเขียน แปล ตรวจแก้ไข หรือเรียบเรียงเนื้อหาทางชีวเวชศาสตร์

5)    ผู้บริหารองค์กรทางวิทยาศาสตร์

6)    อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

รายวิชาในหลักสูตรนี้

กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้

รายวิชา

เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชา

- รายวิชาแกน

 

109700 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา

ชีวเคมี

- รายวิชาเอก

กลุ่มวิชาเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์

104640 อณูพันธุศาสตร์

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 

104850 อณูชีววิทยา

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มวิชาอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรค

108740          จุลชีววิทยาการแพทย์

จุลชีววิทยา

 

108741 ภูมิคุ้มกันวิทยา

จุลชีววิทยา

 

108742 ปรสิตวิทยาการแพทย์

จุลชีววิทยา

 

กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

104762 พิษวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 

104765 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 

104861 พิษวิทยาพันธุศาสตร์

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

          3.1 หลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1

                 ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นด้วยก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

                 ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน   ไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกิต ประกอบด้วย

     - รายวิชาแกน                         ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต

     - รายวิชาเอก                          ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

     - รายวิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต

     - รายวิชาสัมมนา                      ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต

     - วิทยานิพนธ์                          ไม่น้อยกว่า   16 หน่วยกิต

 

3.2 หลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 3.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

         - แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

        - แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

        - แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร

          3.2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1

                       สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  64  หน่วยกิต โดยสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้ โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

3.2.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1

            สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย

          - รายวิชาเอก และ/หรือ วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต

         - รายวิชาสัมมนา                         ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต

         - วิทยานิพนธ์                            ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

หมายเหตุ รายวิชาสัมมนาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 คือ

             - 115991 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 4 (Seminar in Biomedical Sciences IV)

             - 115992 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 5 (Seminar in Biomedical Sciences V)

3.2.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2

                         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต ประกอบด้วย

             - รายวิชาแกน                            ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

             - รายวิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

             - รายวิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต

             - รายวิชาสัมมนา                         ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต

             - วิทยานิพนธ์                            ไม่น้อยกว่า  64   หน่วยกิต

หมายเหตุ รายวิชาสัมมนาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 คือ

             - 115791 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1 (Seminar in Biomedical Sciences I)

             - 115792 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2 (Seminar in Biomedical Sciences II)

             - 115793 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 3 (Seminar in Biomedical Sciences III)

             - 115991 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 4 (Seminar in Biomedical Sciences IV)

             - 115992 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 5 (Seminar in Biomedical Sciences V)

                             ความเหมาะสมของรายวิชาแกน  รายวิชาเอก รายวิชาเลือก และรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามโครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 และ 2.2  จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ

 

3.3 รายวิชา

รายวิชาของการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ/หรือระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะแบ่งเป็น รายวิชาแกน รายวิชาเอก รายวิชาเลือก และรายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ หัวข้อพิเศษ และวิทยานิพนธ์ ตามโครงสร้างหลักสูตรแผน/แบบต่าง ๆ ของการศึกษาในแต่ละระดับ  ดังต่อไปนี้

 

 

 

3.3.1 รายวิชาแกน (Core Courses)     

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

109700*

ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา

(Graduate Biochemistry)

4(4-0-8)

115602 

วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์

(Research Methods and Statistics  in Biomedical Sciences)   

        4(4-0-12)

115701

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล

(Cellular and Molecular Biology)

4(4-0-12)

115702

เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล

(Molecular and Cellular Research Techniques)

2(1-2-4) 

115703

เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวช

(Biomedical Laboratory Techniques)

2(1-2-4) 


115704

ชีวความปลอดภัย         

(Biosafety)  

2(2-0-6)  

         

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาของสาขาวิชาอื่น

 

                 นักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตตามโครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 115701 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 109700 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา และวิชาอื่นในรายวิชาแกน ให้ได้จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

3.3.2 รายวิชาเอก (Major Courses)

สาขาวิชาเภสัชวิทยาได้จัดจำแนกรายวิชาเอกออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมทุกกลุ่ม นักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สามารถเลือกวิชาเอกจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรแผน/แบบต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกที่มีรหัสวิชาสูงกว่าระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ รายวิชาเอกมี  6  กลุ่มดังนี้

 

 

3.3.2.1 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและชีววิทยาโครงสร้าง

(Anatomy, Physiology and Structural Biology)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115611

การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

(Human Developmental Anatomy)

4(4-0-12)

115612

จุลกายวิภาคศาสตร์

(Microscopic Anatomy)

4(3-3-12)

115613

เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อทางกล้องจุลทรรศน์

(Microscopic Techniques for Tissue)

2(2-0-3)

115621

สรีรวิทยาบูรณาการ

(Integrated Physiology)

3(3-0-9)

115622

การทดลองทางสรีรวิทยา

(Experimental Physiology)

3(3-0-9)

115711

ระบบสืบพันธุ์ทางชีวเวชศาสตร์

(Reproductive System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115712

ระบบกล้ามเนื้อทางชีวเวชศาสตร์

(Muscular System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115721

สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย

(Exercise Physiology)

4(4-0-12)

115722

อณูสรีรวิทยาของเซลล์ขั้นสูง

(Advanced Cellular and Molecular Physiology)

4(4-0-12)

115723

ประสาทเคมี

(Neurochemistry)

4(4-0-12)

115724

ระบบการไหลเวียนโลหิตทางชีวเวชศาสตร์

(Cardiovascular System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115725

ระบบต่อมไร้ท่อทางชีวเวชศาสตร์

(Endocrine System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115726

ระบบไตทางชีวเวชศาสตร์

(Renal System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115727

ระบบทางเดินอาหารและกระบวนการเมแทบอลิซึมทางชีวเวชศาสตร์

(Gastrointestinal System and Metabolism in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

 

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115728

สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ

 (Aging Physiology)

3(3-0-9)

115729

ระบบหายใจทางชีวเวชศาสตร์

(Respiratory System in Biomedical Sciences)

4(4-0-12)

115821

ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล

(Cellular and Molecular Neuroscience)

4(4-0-12)

115827

ประสาทวิทยาศาสตร์ระบบ

(Systemic Neuroscience)

4(4-0-12)

115828

หัวข้อขั้นสูงทางสรีรวิทยา    

(Advanced Topics in Physiology)

4(4-0-12)

         

                  

3.3.2.2 กลุ่มวิชาเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์

                          (Cellular and Molecular Medicine)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

104640*

อณูพันธุศาสตร์  

(Molecular Genetics)

4(4-0-8)

104850*

อณูชีววิทยา

(Molecular Biology)

4(4-0-8)

115732

เซลล์และอณูชีววิทยาของมะเร็ง   

(Cell and Molecular Biology of Cancer)

4(4-0-12)

115735

การเพิ่มจำนวนเซลล์และการตายของเซลล์ 

(Cell Proliferation and Apoptosis)

4(4-0-12)

       

 

3.3.2.3 กลุ่มวิชาอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรค

(Host/Pathogen Interactions)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

108740*

จุลชีววิทยาการแพทย์

(Medical Microbiology)

4(4-0-8)

108742*

ปรสิตวิทยาการแพทย์

(Medical Parasitology)

4(4-0-8)

108741*

ภูมิคุ้มกันวิทยา

(Immunology)

4(4-0-8)

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115742

ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ

(Infectious Immunity)

4(4-0-12)

115751

การทดลองทางปรสิตวิทยา

(Experimental Parasitology)

2(1-2-4)

115752

ความสัมพันธ์ของปรสิตกับโฮสต์และผลกระทบที่มีต่อกัน

(Host-Parasite Relationships and Interactions)

4(4-0-8)

115753

ชีววิทยาของแมลงพาหะและโรคที่เกิดจากแมลงพาหะ

(Vector Biology and Vector-borne Diseases)

3(3-0-6)

115754

กีฏวิทยาทางการแพทย์

(Medical Entomology)

4(4-0-8)

115755

สังขวิทยาทางการแพทย์

(Medical Malacology)

4(4-0-8)

       

 

3.3.2.4 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา    

(Pathobiology)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115761

อณูพยาธิวิทยา

(Molecular Pathology)

4(4-0-12)

115762

ปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา

(Molecular Pathology Laboratory)

1(0-3-1)

115763

ชีวพัฒนาการและอณูพันธุศาสตร์

(Developmental Biology and Molecular Genetics)

4(4-0-12)

115764

อณูพยาธิวิทยาของเนื้องอกและเซลล์ต้นกำเนิด

(Molecular Pathology of Tumor and Stem Cells)

4(4-0-12)

115766         

หลักของพยาธิวิทยา  

(Principles of Pathology)                                    

2(2-0-4)

115933

อณูชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีนิติเวชดีเอ็นเอ

(Molecular Biology for Forensic DNA Technology)

4(4-0-12)

115934

ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิติเวชดีเอ็นเอ

(Practicum in Forensic DNA Technology)

2(0-6-2)

       

 

 

3.3.2.5 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

(Pharmacology and Toxicology)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

104762*

พิษวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน

(Immunotoxicology)

4(4-0-8)

104765*

สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ

(Medicinal Plants and Drugs from Nature)

4(4-0-8)

104861*

พิษวิทยาพันธุศาสตร์

(Genetic Toxicology)

4(4-0-8)

115670

สารต้านออกซิเดชันเพื่อสุขภาพและความงาม

(Antioxidants for Health and Beauty)

4(4-0-12)

115671

อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย์

(Free Radicals in Biology and Medicine)

4(4-0-12)

115672

อนุมูลอิสระทางพิษวิทยา

(Free Radicals in Toxicology)

4(4-0-12)

115673

เคมีบำบัดมะเร็ง

(Cancer Chemotherapy)

4(4-0-12)

115770

กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล

(Molecular Mechanisms of Drug Action)

4(4-0-12)

115771

ประสาทเภสัชวิทยา

(Neuropharmacology)

4(4-0-12)

115772

เภสัชวิทยาเคมีบำบัด

(Chemotherapy Pharmacology)

4(4-0-12)

115773

เภสัชวิทยาฮอร์โมนขั้นสูง

(Advanced Hormonal Pharmacology)

4(4-0-12)

115774

เภสัชเวทประยุกต์

(Applied Pharmacognosy)

4(4-0-12)

115775

พฤกษเคมี

(Phytochemistry)

4(4-0-12)

115776

พิษวิทยาของยา

(Drug  Toxicology)

4(4-0-12)

 

 

 


 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115777

พิษวิทยาต่อระบบต่างๆ

(Systems Toxicology)

4(4-0-12)

115778

โภชนาการและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน

(Nutrition and Immune Function)

4(4-0-12)

115779

พิษวิทยาต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการ

(Reproductive and Developmental Toxicology)

4(4-0-8)

115870

หลักการทางพิษวิทยา

(Principles of Toxicity)

4(4-0-12)

115871                                                                           

ยาเสพติด

(Drugs of Abuse)

4(4-0-8)

       

 

3.3.2.6 กลุ่มวิชาชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัด

(Stem Cell Biology and Gene Therapy)

 

 

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

115780   

 

เซลล์ต้นกำเนิดทางการแพทย์และการควบคุมเซลล์ในระดับอณู  

(Stem Cells in Medicine and Molecular Regulation)              

4(4-0-8)

115781

เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 1

(Stem Cell Therapy I)

4(4-0-12)

115782

เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 2

(Stem Cell Therapy II)

4(4-0-12)

115783

เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 3

(Stem Cell Therapy III)

4(4-0-12)

115784

เทคโนโลยีการนำยีนสู่เป้าหมาย

(Gene Targeting Technology)

4(4-0-12)

115785

ยีนบำบัด 1

(Gene Therapy I)

4(4-0-12)

115789

ปฏิบัติการอณูเซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัด

(Molecular Stem Cells and Gene Therapy Laboratory)

1(0-3-1)

115886

หัวข้อปัจจุบันทางเซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัด

(Current Topics in Stem Cells and Gene Therapy)

1(1-0-3)

115980

เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง

(Advanced Molecular Medical Technology)

4(4-0-12)

       

          หมายเหตุ 1) * หมายถึงวิชาของสาขาวิชาอื่น

   2)  รายวิชาเอกของทั้ง 6 กลุ่มนี้สามารถที่จะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน และหัวข้อวิจัยขอ