สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รัติกาล ทองสำฤทธิ์

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : รัติกาล ทองสำฤทธิ์
  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
  • สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา
  • อีเมล์ : rattikan@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224633
 • การศึกษา
  • 2009 - วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ