สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พันธกานต์ ยันต์ฉิมพลี

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : พันธกานต์ ยันต์ฉิมพลี
  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
  • สังกัด : สาขาวิชาเคมี
  • อีเมล์ : pantakan@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224639
 • การศึกษา
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ