สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สิริพร เศษวงษ์

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : สิริพร เศษวงษ์
  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
  • สังกัด : สาขาวิชาฟิสิกส์
  • อีเมล์ : setwong@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224319
 • การศึกษา
  • 2012 - วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ