สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สิรินดา บุญภูมิ

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : สิรินดา บุญภูมิ
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • สังกัด : สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อีเมล์ : sawatsuk@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224198
 • การศึกษา
  • 2013 - ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
  • 1992 - ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), สถาบันราชภัฎนครราชสีมา,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ