สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุษบา วรรณศุภ

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : บุษบา วรรณศุภ
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อีเมล์ : dangbubpha@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224158
 • การศึกษา
  • 1992 - ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), วิทยาลัยครูนครราชสีมา,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ