สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นิโลบล ธรรมสีหา

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : นิโลบล ธรรมสีหา
  • ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
  • สังกัด : สาขาวิชาเคมี
  • อีเมล์ : nilobon@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224639
 • การศึกษา
  • 2022 - ปวส. (บริหารธุรกิจ), เทคโนโลยีภูมิสิทธิ์พณิชยการช่างกล,
  • 1997 - ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป (การบัญชี)), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ