สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : ภัทราวรรณ์ สุนทราศรี
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • สังกัด : ส่วนสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อีเมล์ : fiat@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224184
 • การศึกษา
  • 1996 - ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,
  • 1993 - ปวส. (บัญชี), ,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ