สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาเคมี
  • อีเมล์ : nirawat@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224318
 • การศึกษา
  • 2012 - D.Phil (Inorganic Chemistry), University of Oxford,
  • 2007 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ