สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศิริลักษณ์ ชุมเขียว

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา
  • อีเมล์ : s.chumkiew@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224298
 • การศึกษา
  • 2016 - วท.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัยวลักษณ์,
  • 2009 - วท.บ. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ), มหาวิทยาลัยวลักษณ์,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ