สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัญญานี คำแก้ว

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : อัญญานี คำแก้ว
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาเคมี
  • อีเมล์ : anyanee@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224479
 • การศึกษา
  • 2015 - Ph.D. (Chemistry), Texas A&M University,
  • 2008 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยศิลปากร,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ