สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Colin Thomas Strine

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : Colin Thomas Strine
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา
  • อีเมล์ : Colin_Strine@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224299
 • การศึกษา
  • 2016 - วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Biology)), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
  • 2007 - B.S. (Biology), Dalhousie University,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ