สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สันติ วัฒฐานะ

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : สันติ วัฒฐานะ
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาชีววิทยา
  • อีเมล์ : santibio@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224292
 • การศึกษา
  • 2005 - Ph.D. (Biology), University of Copenhagen,
  • 2000 - วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
  • 1996 - วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
 • งานวิจัยที่สนใจ

  • Plant taxonomy, biodiversity and conservation
  • Ethnobotany
  • Taxonomy of Orchidaceae
   

 • ผลงานวิจัย [9]
 • ผลงานอื่นๆ

  ผลงานตีพิมพ์:

  Watthana, S. and Trisonthi, C. 1999. Agapetes inopinnata Airy Shaw, a New Record for Thailand Thai For. Bull. (Bot) 27: 19-23.

  Watthana, S. 2001. New species of Agapetes (Ericaceae) from Thailand. Edin. Jour. Bot. 58 (3): 423-427.

  Rundel, P. W., Patterson, M, Boonpragob and Watthana, S. 2001. Photosynthesis capacity in Thai Conifers. Nat. Hist. Bull. Siam. Soc. 49 (2). 125-128.

  Pedersen H.Æ., Watthana, S., Suddee, S. and Sarirat, S. 2004. Breeding system, post-pollination growth, and seed dispursal in Gastrodia exilis (Orchidaceae). 52 (1): 9-26.

  Watthana, S. 2004. Ecology and conservation biology of Pomatocalpa naevata J.J.Sm. (Orchidaceae). Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 52(2): 201-215.

  Watthana, S. 2006. The Pomatocalpa maculosa Complex (Orchidaceae) resolved by multivariate morphometric analysis. Taiwania 51(1): 44-53: (2006).

   Watthana, S., Pedersen, H.A., and Suddee, S. 2006. Substrate preference, demography, and fruit set in two populations of the epiphyte Pomatocalpa spicatum (Orchidaceae). Selbyana 27(2): 165-174.

  Watthana, S. Topik, H., Yukawa, T and Ito, M. 2006.  Phylogeny of the genus Pomatocalpa Breda (Orchidaceae).-Gard. Bull. Singapore 58: 55-80.

  Watthana, S. 2007. The genus Pomatocalpa (Orchidaceae) – a taxonomic monograph. –Harvard Pap. Bot. 11(2): 207-256.

  Watthana, S. and H. Æ. Pedersen. 2008. Phorophyte diversity, substrate requirements and fruit set in Dendrobium scabrilingue (Orchidaceae): basic observations for re-introduction experiments. Nat. Hist. J. Chulalongkorn Univ. 8(2): 135-142.

  Damapong, S., C. Tapyai and S. Watthana. 2008. Ornithochilus yingjiangensis Z.H. Tsi (Orchidaceae), A new record for Thailand. Nat. Hist. J. Chulalongkorn Univ. 8(2): 213-215.

  Roy, M., Watthana, S., Stier, A., Richard, F., Vessabutr, S., and Selosse, M., 2009. Two mycoheterotrophic orchids from Thailand tropical dipterocarpacean forests associate with a broad diversity of ectomycorrhizal fungi. BMC Biology 7:51 doi:10.1186/1741-7007-7-51.

  Pedersen, H. Æ., Watthana, S. and Srimuang, K. 2009. Gunnar Seidenfaden and his heritage: developments in the diversity and organization of Thai orchid studies. Thai For. Bull. (Bot.), Special Issue: 156-168. 2009.

  Pedersen, H Æ., Watthana, S., Roy, M., Suddee S., and Selosse, M. 2009 Cephalanthera exigua rediscovered: new insights in the taxonomy, habitat requirements and breeding system of a rare mycoheterotrophic orchid. Nordic Journal of Botany 27: 460-468, 2009.

  Watthana, S. 2009. Craibiodendron W.W. Sm. in Thailand. Thai J. Bot. 1(1): 37-41.

  Srimuang, K., Watthana, S., Pedersen, H. Æ., Rangsayatorn N. and Eungwanichayapant, P. D.. 2010. Flowering phenology, floral display and reproductive success in the genus Sirindhornia (Orchidacdeae): a comparative study on three pollinator-rewarding species. Ann. Bot. Fennici 47: 439-448.

  Srimuang, K., Watthana, S., Pedersen, H. Æ., Rangsayatorn, N. and Eungwanichayapant, P.D. 2010. Aspects of biosubsistence in Sirindhornia (Orchidaceae): are the narrow endemics more reprocudtively restricted than their widespread relative? Ann. Bot. Fennici 47: 449-459.

  Kurzweil, K., Watthana, S. and Lwin, S. 2010. Phaius takeoi (Orchidaceae) Newly Recorded from Thailand and Myanmar. Gardens’ Bulletin Singapore 62 (1): 105-109. 2010.

  Watthana. S. 2010. The genus Diplycosia Blume (Ericaceae) in Thailand. Thai J. Bot. 2(2): 127-132.

  Williams, C. and Watthana, S. 2011. The pollination of Habenaria rhodocheilaThe Orchid Review. 119(1296): 206-213.

  Watthana, S. 2012. The genus Agapetes D.Don ex G.Don (Ericaceae) in Thailand. Thai J. Bot. 4(1): 99-116. 2012.

  Gale, S. W., Suddee, S., and Watthana, S. 2013. Studies in Asian Nervilia (Orchidaceae) III: N. khaoyaica, a new species from eastern Thailand. Kew Bulletin68: 1-5.

  Kongbangkerd, A., Pakum, W., Wongsa, T. and Watthana, S. 2013. Vanda cristata Wall.Ex Lindl.(Orchidaceae), a new record for Thailand.Thai Journal of Botany5 (1): 73-76.

  Pederson Æ, H., Watthana, S., Kocyan, A., &Srimuang, K. 2013.Pollination biology of Luisiacurtisii (Orchidaceae): indications of a deceptive system operated by beetles. Plant Syst Evol299:177–185.

  Pederson Æ, H. and Watthana, S.2013. Notes on the orchid flora of Thailand (III).Thai Journal of Botany5 (1): 53-61.

  Tharawoot, T., Mala, B., Watthana, S., &Vessabutr, S. 2013. In vitro micropropagation of Bauhinia sirindhorniae K. &S.S. Larsen.Thai Journal of Botany5 (1): 13-20.

  Pedersen, H. Æ., Watthana, S. and Srimuang, K. (2013). Orchids in the torrent: on the circumscription, conservation and rheophytic habit of Epipactis flava. Botanical Journal of the Linnean Society. 172, 358–370.

  Srimuang, K., Bänziger, H., Pedersen, Æ., and Watthana, S. (2013). Carpenter Bees and the Orchid of a Princess: Natural Pollination of Sirindhornia monophylla              in Thailand. Taiwania, 58(3): 163-170.

  Pedersen, H. Æ., Watthana, S. 2013. Flora Projects as Drivers of Research on Multiple Aspects of Biodiversity- Examplified by the treatment of the Orchidaceae for Flora of Thailand. 20th World Orchid Conference Singapore 2011, Conference Proceedings. 128-131.

  Watthana S., Srimuang, K. and Pedersen, H. Æ. 2013. Biological Studies in Sirindhornia: Revealing the Nature of Three Terrestrial Orchid Species on the Thai Red List. 20th World Orchid Conference Singapore 2011, Conference Proceedings. 149-152.

  Watthana S. and Pedersen, H.Ae. 2014. Geodorum Jacks. in Pedersen et al., Flora of Thailand 12 (2): 532-441. Prachachon Co. Ltd. Bangkok.

  Gale, S. and Watthana S. 2014. Nervilia Comm. Ex Gaudich. in Pedersen et al., Flora of Thailand 12 (2): 532-441. Prachachon Co. Ltd. Bangkok.

  Suddee, S., Prommanut, P. and Watthana, S. 2014. Porpax thaithongiae (Orchidaceae) a new species from Thailand. Thai For. Bull. (Bot.) 42: 100-103. 2014.

  Nanakorn, W. and Watthana, S. 2008. Thai native orchid vol. 1-2. Vanida Press. Chiang Mai.

  วรนุช ละอองศรี และ สันติ วัฒฐานะ. 2553. บัวในประเทศไทย. องค์การสวนพฤกษศาสตร์.

  สันติ วัฒฐานะ และ สุรางค์รัชต์ อินทะมุสิก. 2553. หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย: กล้วยไม้ 1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์.

  สุรางค์รัชต์ อินทะมุสิก. และ สันติ วัฒฐานะ. 2554. หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย: กล้วยไม้ 2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์.

  วิทยา ปองอมรกุล และ สันติ วัฒฐานะ. 2553. หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย: พืชสมุนไพร 1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์.

  สันติ วัฒฐานะ, ภาวิณี กุมเพ็ชร, วรนุช ละอองศรี ถนอม ทองกูล และพิทักษ์ ปัญญาจันทร์ (2540). การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ทำยาดองเหล้า ในภาคเหนือของประเทศไทย (Watthana, S. 1997. A Study on Herbal Medicinal Plant Used for Making Spiritual Liquor in Northern Thailand). ในการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2540 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ หน้า 23.

  วิทยา ผาคำ, กนกอร ศรีม่วง, สันติ วัฒฐานะ และ อนุพันธ์ กงบังเกิด. 2554. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ดินบานดึก. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 3 (หน้า 95-99). พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

  Watthana, S. 2002. Pomatocalpa naevata J.J.Sm.-Ecology and Population Structure in Southeastern Thailand. A poster presentation given at International Seidenfaden Orchid Symposium: Orchid biology and conservation 1-4 December 2002. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai. Thailand.

  Watthana, S. 2004. Conservation Biology of Pomatocalpa (Orchidaceae) : Biogeographic and ecological factors. A poster presentation given at Flora Malesiana symposium 20-24 September 2004. Los Banos. Philippines.

  Watthana, S. 2008. Ericaceae of Thailand (oral presentation). 14th Flora of Thailand Meeting. 17-21 August 2008. Copenhagen.

  Srimuang, K., Kunakornnurak, B., Watthana S., and Kongbangkerd. A. (2011). Asymbiotic seed germination of the Thai watery-habitat orchid Epipactis flava. A poster presentation at  20th World Orchid Conference. 13-20 November 2011. Singapore.

  Watthana, S.  Queen  Sirikit  Botanic  Garden, Thailand: The Role of Queen Sirikit Botanic Garden in Blue Vanda (Vanda coerulea Griff. ex. Lindl.) Conservation, ORCHID SYMPOSIUM, SHANGHAI. 3 Apirl 2013.