สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลลิดา โรจนธรรมณี

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : ลลิดา โรจนธรรมณี
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อีเมล์ : lalida@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224742,4181
 • การศึกษา
  • 2009 - ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์), ,
  • 1996 - วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย), ,
  • 1992 - วท.บ. (Policy Science), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ