สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัจฉราพร แถวหมอ

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : อัจฉราพร แถวหมอ
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาปรีคลินิก
  • อีเมล์ : atcharaporn@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224348
 • การศึกษา
  • 2011 - ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
  • 2005 - Master of Nanoscience (Medical Physiology), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
  • 2001 - B.Sc. (Nursing), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ