สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วีรพล จันธิมา

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : วีรพล จันธิมา
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อีเมล์ : weepon@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224539
 • การศึกษา
  • 2016 - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
  • 1998 - ศษ.ม. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
  • 1988 - ศษ.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
 • งานวิจัยที่สนใจ

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ