สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ - สกุล : สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
  • ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
  • อีเมล์ : suwit@sut.ac.th
  • โทรศัพท์ : 044-224959
 • การศึกษา
  • 1993 - Master of Business Administration (Remote Sensing/GIS), Technical University of Berlin,
  • 1986 - วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
  • 1981 - วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
 • งานวิจัยที่สนใจ

  Publications (in Thai):

  1. Suwit Ongsomwang and Tinn Thirakultomorn. 2011. Forest Cover Assessment in
  Thailand using NOAA-AVHRR data. Proceedings of SUT GRAD Conference 2011,
  Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)

  2. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2011. Crops Drought Monitoring in
  Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of SUT GRAD Conference
  2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)

  3. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2011. Classification of land use and land
  cover from THEOS data using texture analysis. Proceedings of SUT GRAD
  Conference 2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)

  4. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Above Ground Biomass Estimation of
  Eucalyptus Plantation from LANDSAT-TM Data. Proceedings of SUT GRAD
  Conference 2010, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai)

  5. Suwit Ongsomwang and Narin Wongsa. 2010. Forest Cover Assessment in Thailand
  using NOAA-AVHRR Data. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in
  Thai)

  6. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Estimate Above Ground Biomass
  Model of Eucalyptus Plantation from Remotely Sensed Data. Proceedings of
  Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)

  7. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2010. Crops Drought Monitoring and rice
  yield estination in Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of
  Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)

  8. Suwit Ongsomwang and Wannatat Tessawat. 2010. Cassava and Sugarcane Area
  Classification from THEOS Data using Expert System. Proceedings of Geoinfotech
  2010, Bangkok, Thailand. (in Thai)

  9. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2010. Classification of Land Use and Land
  Cover from THEOS Data using Texture Analysis. Proceedings of Geoinfotech 2010,
  Bangkok, Thailand. (in Thai)

  10. Somporn Chobtham and Suwit Ongsomwang. 2009. Optimum Digital Change
  Detection Techniques for Land Use and Land Cover Monitoring. Journal of Remote
  Sensing and GIS Association of Thailand. 10(1): 15-28. (in Thai)

  11. Ravee Ratanakom and Suwit Ongsomwang. 2008. Application of GIS on Flood Risk
  Analysis. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 9(2): 42-48.(in Thai)

  12. Suwit Ongsomwang. 2002. Forest Land Use Assessment in 2000. Forest Resources
  Assessment Division, Royal Forest Department. 17 p. (in Thai).

  13. Suwit Ongsomwang. 2001. Forest Burnt Area Assessment by Using Remote Sensing
  and GIS. Presented paper in Workshop on Research on Forest Fire in Western
  Forest Complex Ecosystem, 15-16 May 2001. Kasetsart University, Bangkok, 16 p. (in
  Thai).

  14. Suwit Ongsomwang et. al.. 2001. Forest Burnt Area in Thailand in 2001 by Using
  Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 40 p. (in Thai).

  15. Suwit Ongsomwang et. al. 2000. Forest Burnt Area in Thailand in 2000 by Using
  Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 38 p. (in Thai).

  16. Suwit Ongsomwang et. al. 1999. Forest Burnt Area in Thailand in 1999 by Using
  Remote Sensing and GIS. Forest Resources Assessment Division, Royal Forest Department. 33 p. (in Thai).

  17. Suwit Ongsomwang. 1999. Application of GIS in Forestry. Forest Resources
  Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 65 p. (in Thai)

  18. Suwit Ongsomwang. 1998. Forest Cover Monitoring of Mekong Basin. Forest
  Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 31p. (in Thai)

  19. Suwit Ongsomwang and Anuchit Rattanasuwan. 1997. Geographical Information
  Database of Reforestation Campaign in Commemoration of the Royal Golden Jubilee.
  Forest Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 39 p. (in Thai)

  20. Suwit Ongsomwang. 1996. Application of Remote Sensing and GIS in Forestry.
  Presented paper in Training Course on Research Methodology on Forest
  Management. 19 February -1 March 1996. Royal Forest Department, Bangkok,Thailand. 6 p. (in Thai)

  21. Suwit Ongsomwang. 1996. Change Detection. Forest Resources Assessment Division,
  Forest Research Office, Royal Forest Department. 14 p. (in Thai)

  22. Suwit Ongsomwang. 1996. Satellite Image Enhancement. Forest Resources
  Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 40 p. (in Thai)

  23. Suwit Ongsomwang. 1995. An Introduction to Geographic Information System. Forest
  Resources Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 15p. (in Thai)

  24. Suwit Ongsomwang. 1995. Forest Monitoring in Ngao Demonstration Forest, Ngao
  District, Lampang Province by Using Remote Sensing and GIS. Forest Resources
  Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 33 p. (in Thai)

  25. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of Satellite Data in Forestry. Presented paper
  in Seminar on Application of Earth Observation Satellite. 19-21 January 1995,
  Khon Kaen, Thailand. 5 p. (in Thai)

  26. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of Remote Sensing and GIS in Mangrove
  Forest Management. Presented paper in Training Course on Management and
  Conservation Mangrove Forest, 24-28 April 1995, Royal Forest Department, Bangkok,
  Thailand. 7 p. (in Thai)

  27. Suwit Ongsomwang. 1995. Application of GIS for Forest Management. Presented
  paper in Training Course on Application of GIS in Coastal Resources
  Management. Kung Ka Baen, Chantaburi. 7-11 August 1995. 7 p. (in Thai)

  28. Suwit Ongsomwang. 1994. Application of GIS for Forest Land Use Planning in Ngao
  Demonstration Forest Ngao District, Lampang Province. Forest Resources Assessment
  Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 30 p. (in Thai)

  29. Suwit Ongsomwang. 1994. Evaluation of Forest Land Use by Remote Sensing and GIS
  in Ngao Demonstration Forest, Ngao District, Lampang Province. Forest Resources
  Assessment Division, Forest Research Office, Royal Forest Department. 47 p. (in Thai)

 • ผลงานวิจัย [0]
 • ผลงานอื่นๆ

  Project Consultant:

  1. Study and Development of Jasmine Rice Geospatial Web Service. 2010. Consultant of
  Nakhon Ratchasima Province.

  2. Geospatial Data of Agricultural Land Use Based on Color Orthophotography 1:4000,
  Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram and Surin Provinces. 2010. Consultant of
  Office of Agricultural Economics

  3. Geospatial Data of Agricultural Land Use Based on Color Orthophotography 1:4000,
  Nakhon Ratchasima Province, Chaiyaphum, Buriram and Surin Provinces. 2009.
  Consultant of Office of Agricultural Economics

  4. TREES-SEA-02. 2009. Consultant of Institute for Environment and Sustainability of
  European Commission-Joint Research Centre.

  5. Study on Geographic information - Spatial schema. 2009. Consultant of Geoinformatics
  and Space Technology Development Agency.

  6. Study on ISO/TC211 ISO 19144-2: Classification System – Part 2: Land Cover
  Classification System LCCS. 2008. Consultant of Geo-informatics and Space
  Technology Development Agency.

  Working Exprerience:

  2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  2546 – 2549 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

  2545 – 2546 รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2545 – 2545 รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2544 – 2545 หัวหน้าส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ กรมป่าไม้

  2524 – 2542 นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์