มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา 
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. 
ได้รับคัดเลือกจาก Office of Naval Research Global (ONRG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้รับรางวัลทุนวิจัยประเภท Naval International Cooperative Opportunities in Science and Technology Program (NICOP) ในระยะเวลา 2 ปี เป็นจำนวนเงิน 100,000 USD ทุนวิจัยดังกล่าวเป็นรางวัลทุนวิจัยที่ ONRG ให้กับนักวิจัยทั่วโลกที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ทำงานวิจัยทางฟิสิกส์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาวัสดุสำหรับอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และปัจจุบันมีค่า h-index เท่ากับ 26 โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ได้ร่วมตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำ Nature Materials (2018) ที่มีค่า Impact factor 39.7 และเป็นงานที่ได้รับขึ้นปกวารสารอีกด้วย